top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné od 1.7.2018 a vzťahujú sa na všetky zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorého autorkou je Mgr. Martina Polgar, IČ: 08182191, sídlo: Přeštická 16, 102 00 Praha 10 (ďalej len „zhotoviteľ“).

 2. Klient (ďalej ako „objednávateľ“ či „zákazník“) je povinný sa pred uzavretím zmluvy s týmito VOP zoznámiť.

 3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto VOP doplňovať, prípadne meniť.

 4. Nositeľom autorských práv je Mgr. Martina Polgar. Všetky práva vyhradené. Fotografie podliehajú autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR.

II. Právny vzťah a uzavretie zmluvy

 

 1. Zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a klientom sa riadi podľa platných zákonov Českej republiky a to ustanoveniami Občianskeho zákonníku, konkrétne ustanoveniami o zmluve o dielo podľa § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 2. K uzavretiu zmluvy dochádza po písomnej resp. elektronickej objednávke klientom a následným potvrdením tejto objednávky zhotoviteľom.

 3. Zmluva je platná od okamihu jej podpísania obomi stranami a je vyhotovená v dvoch kópiách.

 4. Akékoľvek zmeny v podmienkach musia byť priložené k zmluve v písomnej forme ako príloha.

 5. Zhotoviteľ má právo objednávku odmietnuť ak je v rozpore s jeho osobnou filozofiou či morálkou, ak nie je definovaná dostatočne presne, ak nie je v súlade s VOP, či nemá k dispozícii úplné údaje o klientovi.

III. Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom zmluvy je poskytnutie fotografických služieb a vyhotovenie diela-fotografií.

 2. Predmetom zmluvy je taktiež poskytnutie služieb súvisiacich s vyhotovením diela a to grafická úprava fotografií.

 3. Zhotoviteľ nikdy neposkytuje neupravené fotografie.

IV. Cenník

 

 1. Aktuálny cenník je k dispozícii na vyžiadanie.

 2. Cena predmetu plnenia je platná od okamihu uzavretia zmluvy (odst. I., bod b).

 3. Zhotoviteľ má právo na úpravu cenníka podľa náročnosti výkonu.

 4. Zhotoviteľ má právo požadovať od klienta zálohu.

 5. Záloha slúži pre prípad nedodržania dohodnutého termínu klientom bez predošlého ospravedlnenia. Záloha v takom prípade prepadá v prospech zhotoviteľa bez náhrady na nový termín.

V. Úprava fotografií

 

 1. Zhotoviteľ dodáva klientovi fotografie vždy vo finálnej úprave. Klient berie na vedomie, že podoba výsledných fotografií môže byť odlišná od fotografií so základnou úpravou.

 2. Fotografie so základnou úpravou (ďalej len „náhľady“), slúžia klientovi výhradne iba ako pomôcka pri výbere požadovaného počtu fotografií.

 3. Základnou úpravou fotografií sa rozumie úprava jasu, kontrastu, farebnosti, atď.

 4. Konečný výber fotografií robí klient ak nie je dohodnuté inak.

 5. O úrovni konečných úprav rozhoduje zhotoviteľ.

 6. Klient má právo vyjadriť sa k úrovni úprav písomne v poznámkach pred samotným fotením.

 7. Zhotoviteľ sa bude snažiť vyhovieť klientovi v maximálnej možnej miere, ale poznámky klienta nie sú pre zhotoviteľa záväzkom.

 8. Zhotoviteľ poskytne klientovi hotové fotografie v kvalite pre tlač aj pre internet.

 9. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu fotografií, ktoré si klient nechá vytlačiť u tretej strany alebo sám.

VI. Spôsob a termín dodania

 

 1. Lehota pre vyhotovenie a dodanie objednávky je 14 pracovných dní alebo podľa vyťaženosti zhotoviteľa, prípadne po dohode s klientom.

 2. Lehota pre dodanie fotografii začína plynúť od nasledujúceho dňa konečného výberu fotografií určených k úprave klientom, prípadne zhotoviteľom.

 3. Klient má právo požiadať o skrátenie lehoty a zhotoviteľ mu môže vyhovieť. Toto skrátenie je spoplatnené a je možné iba pre menšie objednávky do 10 ks fotografií.

 4. Spoplatnenie je nasledovné:  a) skrátenie dodacej lehoty na 7 pracovných dní je spoplatnené +20 % z celkovej ceny objednávky; b) ak si klient želá skrátiť lehotu dodania len pre vybrané fotografie v rámci danej objednávky, toto skrátenie je spoplatnené +50 Kč za každú fotografiu; c) extrémne skrátenie lehoty vyhotovenia, konkrétne 24 až 48h je každá fotografia spoplatnená 100% poplatkom z celkovej ceny objednávky

 5. V prípade zasiahnutia vyššej moci, kedy zhotoviteľ nie je schopný dodržať termín dodania, má zhotoviteľ právo tento termín primerane predĺžiť, či od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody.

 6. Finálne fotografie sú dodané v digitálnej podobe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 7. V prípade navýšenia počtu fotiek nad rámec pôvodnej dohody, predlžuje sa termín dodania  a upravuje sa výsledná cena diela na základe náročnosti a spoločnej dohody. 

VII. Práva a povinnosti zhotoviteľa

 

 1. Zhotoviteľ dodáva náhľady fotografii v zmenšenej kvalite a s vodoznakom svojej značky a to „Mia Polgar Photography“. Tieto náhľady slúžia iba ako pomôcka k výberu konečného množstva fotografií (odst. IV., bod b).

 2. Výber fotografii do náhľadov robí zhotoviteľ a konečný výber robí klient, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 3. Zhotoviteľ dodá klientovi vždy dohodnutý počet upravených fotografií v najvyššej kvalite pre tlač aj vo formáte pre internet prostredníctvom internetového odkazu WeTransfer.

 4. Zhotoviteľ nesmie použiť fotografie pre komerčné účely bez písomného súhlasu klienta.

 5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na nekomerčné užitie fotografií klienta po dobu 5 rokov, potom tieto uloží do archívu. V príprave ďalšieho použitia  požiada klienta o písomný súhlas.

 6. Zhotoviteľ má právo používať fotografie k propagačným-nekomerčným účelom, tvorbe svojho portfólia a pre vlastnú obchodnú činnosť a to:​

 • zverejňovanie na svojich webových stránkach

 • sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Pinterest)

 • súťaže

 • výstavy

 • propagačné materiály (vizitky, darčekové poukazy)

VIII. Práva a povinnosti klienta

 

 1. Klient berie na vedomie, že zhotoviteľ má svoj identický štýl, na základe ktorého klient objednávku vykonáva.

 2. Termín fotenia je pre klienta vždy záväzný. Zrušiť ho môže najneskôr do 48 hodín pred samotným termínom. V takomto prípade mu bude vrátená záloha a ponúknutý náhradný termín.  Ak tak klient neučiní, záloha prepadá v prospech zhotoviteľa bez nároku na náhradný termín.

 3. V prípade fotografovania mladistvých do 15 rokov, musí byť prítomný rodič alebo ním písomne poverená dospelá osoba.

 4. Klient sa stáva vlastníkom diela a má právo na jeho nekomerčné a súkromné využitie po zaplatení celej čiastky. Práva na komerčné využitie sa zjednávajú výhradne písomne a to v rámci iných zmlúv. Komerčné využitie bez písomného súhlasu zhotoviteľa je podmienené pokutou.

 5. Využitie diela pred uhradením celej čiastky sa  považuje za porušenie autorského práva a zhotoviteľ má nárok na nápravu podľa § 40 autorského zákona.

 6. Klient nemá vlastnícke práva k neupraveným fotografiám. Akékoľvek ich neoprávnené nadobudnutie  a využívanie sa považuje za porušenie autorského zákona a zhotoviteľ má nárok na nápravu podľa § 40 autorského zákona.

 7. Klient smie zverejňovať fotografie jedine s logom zhotoviteľa.

IX. Fotenie so zvieratami

 

 1. Zhotoviteľ má mnohoročné skúsenosti so zvieratami a  vždy k nim pristupuje s rešpektom.

 2. Za chovanie zvieraťa zodpovedá výhradne jeho majiteľ.

X. Iné ustanovenia

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, zanikajú pre klienta práva na dielo. Klient vráti všetky kópie diela alebo ich zničí a prestane ich využívať. Neoprávnené využívanie sa považuje za porušenie autorského zákona a zhotoviteľ má nárok na nápravu podľa § 40 autorského zákona.

 2. Darčeky a zľavy nie je možné kombinovať pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 3. Vlastníctvo a riziko škody prechádza na klienta prevzatím diela a uhradením celej čiastky za dielo.

XI. Ochrana osobných dát (GDPR)

 

 1. Klient podpisom zmluvy berie bez výhrad na vedomie, že spracovanie jeho osobných údajov, ktoré zhotoviteľovi poskytol v súvislosti s uzavretím zmluvy, zhotoviteľ spracuje a bude spracovávať z titulu uzavretia zmluvy a jej plnenia s odkazom na čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenie (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Účelom spracovania je evidencia zmluvnej spolupráce a uplatnenie prípadnej reklamácie. Zhotoviteľ bude spracovávať osobné údaje klienta v súlade so zákonom č. 563/1991 Sb., zákon o účtovníctve 5 let, následne údaje zlikviduje.

 2. Klient berie na vedomie, že podpisom zmluvy dáva súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov.

 3. Klient berie na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nedôjde k vykonaniu diela.

 4. Poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a klient môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.

XII. Reklamácie

 

 1. Reklamáciu je možné uplatniť jedine na technický stav diela, nie na estetický vzhľad.

 2. Klient reklamáciu uplatní po zistení vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 pracovných dní od prevzatia diela.

 3. Reklamáciu klient uplatňuje písomnou/elektronickou formou a zároveň vysvetlí dôvody reklamácie.

 4. Klient vráti celé dielo na reklamáciu a v rámci tejto reklamácie je povinný poskytnúť náležitú spoluprácu pre odstránenie vady.

 5. Ak zhotoviteľ uzná oprávnenosť reklamácie, je povinný vady bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

 6. Vadné fotografie zostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa.

 7. Ak zhotoviteľ omylom dodá fotografie, ktoré klient nevybral na finálnu úpravu, je zhotoviteľ povinný fotografie určené klientom zadarmo spracovať.

XIII. Odstúpenie od zmluvy a storno

 

 1. Klient má právo odstúpiť od zmluvy a týmto sa vzdáva nároku na dielo.

 2.  Ak klient odstúpi od zmluvy najneskôr 48 hodín pred termínom fotenia, bude mu vrátená záloha.

 3. Ak klient odstúpi od zmluvy po samotnom fotení alebo v priebehu spracovania diela, záloha prepadá v prospech zhotoviteľa a klient stráca nárok na toto dielo. Dielo sa stáva vlastníctvom zhotoviteľa. Klient má zároveň povinnosť uhradiť čiastku za už vykonanú prácu, t.j. počet upravených fotografií.

 4. Klient má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nie je schopný dokončiť dielo včas.

 5. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie sú dodržané podmienky v týchto VOP, ak klient neuhradí cenu za dielo, ak je dielo v rozpore s etikou a morálkou zhotoviteľa.

 6. V prípade neuhradenia faktúry za už zhotovené dielo, sa účtuje penále, úrok z prodlenia a to od prvého dňa po splatnom dni.

 7. V prípade fotenia zvierat má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy ak je zviera viditeľne agresívne. V takomto prípade zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

XIV. Fotenie zdarma: Time for prints 

 1. ​Time for prints (ďalej len "TFP") je fotenie bez nároku na honorár ako pre zhotoviteľa, tak pre modela. Odmenou sú spoločne vytvorené fotografie.

 2. Model, ktorý požiada zhotoviteľa o TFP, je povinný si hradiť náklady na dopravu a prenájom ateliéru v prípade, že v ňom chce fotiť.

 3. Úhradu za prenájom ateliéru posiela model zhotoviteľovi na jeho bankovný účet a to do 24h od dohodnutia termínu fotenia.

 4. Ak model zruší fotenie menej ako 48h pred termínom, úhrada za prenájom prepadá v prospech zhotoviteľa. Ak model zruší fotenie viac ako 48h pred dohodnutým termínom, zhotoviteľ mu úhradu za prenájom buď vráti alebo spolu dohodnú nový termín. 

 5. Make up si model zariadi sám alebo mu ho poskytne zhotoviteľ za úhradu.

 6. Cena za make up sa odvíja od cenníka konkrétnej vizážistky

 7. Ak zhotoviteľ osloví modela k spolupráci sám, hradí jeho náklady na dopravu aj make up.

 8. Zhotoviteľ pošle modelovi k výberu náhľady fotografií, z ktorých si model vyberie 5-6 ks a tie budú následne vyretušované.

 9. Lehota pre vyhotovenie a dodanie objednávky je 14 pracovných dní alebo podľa vyťaženosti zhotoviteľa, prípadne po dohode s modelom.

 10. Lehota pre dodanie fotografii začína plynúť od nasledujúceho dňa konečného výberu fotografií určených k úprave modelom, prípadne zhotoviteľom, ak tak bolo dohodnuté.

 11. Zhotoviteľ dodá modelovi vždy dohodnutý počet upravených fotografií v najvyššej kvalite pre tlač aj vo formáte pre internet prostredníctvom internetového odkazu WeTransfer.

 12. Zhotoviteľ nesmie použiť fotografie pre komerčné účely bez písomného súhlasu modela.

 13. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na nekomerčné užitie fotografií modela po dobu 5 rokov, potom tieto uloží do archívu. V príprave ďalšieho použitia  požiada modela o písomný súhlas.

 14. Zhotoviteľ dodáva fotografie určené pre internet so svojim logom „Mia Polgar Photography" a model smie zverejňovať fotografie iba s týmto logom.

 15. Model nesmie finálne fotogragie nijak upravovať. V opačnom prípade sa na to bude hľadieť ako na porušenie autorského práva a zhotoviteľ má nárok na nápravu podľa § 40 autorského zákona.

 16. Zhotoviteľ má právo používať fotografie k propagačným-nekomerčným účelom, tvorbe svojho portfólia a pre vlastnú obchodnú činnosť a to:​

 • zverejňovanie na svojich webových stránkach www.miapolgarphotography.com

 • sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Pinterest)

 • súťaže

 • výstavy

 • propagačné materiály (vizitky, darčekové poukazy)

bottom of page